نانی دیگر

بوی یونجه تازه و ماغ گاو ,

بوی نواله چوپان و دم جنباندن سگ ,

بوی علف تازه رسته در کنار جو و شیهه یابو ,

رخنه آب و حرکت سنگ .

  همه , ضرباهنگ شور و مستی ,

  نماد ساده عشق و زندگی را ,

در ترنمی یک نواخت ,

                              واگویه می کنند .

اما انسان ,

بی توجه به این نشانه ها ,

سوار بر توسن حرص و آز .

در طلب نانی دیگر

تباهی خویش را نشخوار می کند .

                          

/ 0 نظر / 9 بازدید