نه چَک زدم نه چونه ...!!!

یکی از موانعی که سد راه رشد و توسعه صنایع و بنگاه های تولیدی در کشور های در حال توسعه ای چون کشور ما که متکی درآمد های نفتی این ای است. چون راه های قابل حصول درآمد زایی آسان و بدون دغدغه ها و هزینه های نوآوری، تحقیق و کارآفرینی است. به ویژه که این بنگاه های تولیدی دولتی و شبه دولتی، آبشخورشان کمک های بی دریغ ...
ادامه درصفحه اقتصادی

/ 0 نظر / 38 بازدید