نگاهی به تجاوز جنسی از زاویه ای دیگر

در سال گذشته کمیته سوئدی صلح نوبل، جایزۀ صلح را به دو نفر یکی نادیا مراد( دختر ایزدی که بارها توسط داعش مورد تجاوز وحشیانه قرار گرفته بود.) و دیگری پزشک زنان و زایمان کنگویی به نام دنیس ماکوئیگی اهدا کرد.

یکی زبان گویای زنان بی پناه و مورد تجاوز بود و دیگری به زنان و دخترانی که در جنگ داخلی کنگو درمعرض تجاوز بودند؛ درمان و جان پناه رایگان می داد.

مجله وزین نگاه نو شماره 119 در مقاله ای شیوا و گیرا به قلم خانم مهشید جعفری، نگاهی درد مندانه به بهانه تجاوز جنسی به شرح مختصری درباره برندگان جایزۀ صلح نوبل پرداخته است. تجاوزی که در طول تاریخ انسان، بارها و بارها به عناوین و توجیهات مختلف توسط سلطه جویان و جباران تاریخ انجام شده است. تا انسان هست و سلطه از هر نوعش اعم از دینی، استعماری و استبدادی و ... برقرار هست و خواهد بود؛ تجاوز جنسی ایزاری برای توهین و تحقیر آدمیان کاربردهای خودش را دارد. شاید این خصلت ذاتی انسان متجاوز در تمامی اعصار است. از تکرار این اعمال شنیع گریزی وگزیری نیست. باشد که سازمانی بین المللی برای حمایت بی چون و چرا از این انسان های رنج دیده جسمی و روحی شکل گیرد.

 در خاتمه این جمله نغز و پرمعنی نویسنده مقاله شاید رهگشا باشد." ... آن چه باید در برابرش جنگید. سلطه و ستایش سلطه است. باید با فرهنگی که تسلط را ارزش می داندمبارزه کرد. ... به گمانم جنگ با سلطه گر به جای مبارزه با سلطه، خطای راهبردی دنیای ما بوده است."

                                                                                   شاد زی 22/10/97/ 0 نظر / 9 بازدید