… تخم بی مغز بس ثمر ندهد!!!

در این دیار چون برنامه منسجم و مدونی برای رشد توسعه بازار های پولی و مالی وجود ندارد. هر از گاهی دست اندرکاران پولی و مالی بدون شناخت از جنس و خمیره اقتصاد درهم جوش و متکی به دلارهای نفتی برای درمان آن نسخه ای می پیچند. تازه ترین روش درمان ...
ادامه درصفحه اقتصادی

/ 0 نظر / 41 بازدید