آش همان آش و کاسه همان کاسه است!!

کشور ما با وجود درآمد های نفتی و اینکه صادرات و تولیدش متکی به میزان درآمد های نفتی می باشد؛ اصولا" یک اقتصاد سالم را دارا نمی باشد. اقتصاد کشور در قالب هیچ یک از نظریه های رایج در کشور های جهان اعم توسعه یافته و در حال رشد نمی گنجد. برای همین منظور گاهی گفته های نامتجانس با شرایط محتوم و فعلی کشور، امکان تحقق نمی یابد. زیرا که مبتنی بر داده ها و شرایط اقتصادی روز نمی باشد. برای نمونه همین خبر:

« تسنیم نوشت: به گفته فعالان بازار دارندگان ارز خانگی دیگر تمایلی به نگهداری ارز ندارند؛» تابناک 2/9/97 

پرسش این است؛ در شرایطی که جو بی اعتمادی رو به تزاید میان آحاد مردم وحاکمان، هم چنین کنش های انفعالی حکام در برابر رویدادهای اقتصادی حاکم است. عدم تمایل دارندگان ارز خانگی برای کنز چه محلی از اعراب دارد؟؟!

تنها دلیلی که این روز ها باعث بانی کاهش نرخ ارز در بازار می باشد؛ اقدامات بانک مرکزی از قبیل، دخالت، تزریق و فروش ارز در بازار و هم چنین جلو گیری از تراکنش ها بیش از 50 میلیون تومان از روش کارت به کارت، و نیز ادامه بگیر و ببند های پلیسی در سطح بازار و ... می باشد.

به نظر می رسد؛ تا هنگامی که اعتماد و هم دلی میان مردم و هیأت حاکمه به وجود نیاید؛ امکان هرگونه بازگشت اقتصاد و بازار به شیوه عادی دور از انتظار است.

پس می توان نتیجه گرفت که تحلیل هایی از این سیاق که دور از واقعیت و رخدادهای عینی جامعه است؛ تنها آدرس غلط دادن و گمراه کردن اذهان می باشد. شایسته است که متولیان کشوری به خود آمده و در رفتارهای عمومی و به ویژه اقتصادی خود تجدید نظر نمایند. وگرنه آش همان آش و کاسه همان کاسه است!!

                                            

/ 0 نظر / 10 بازدید