خانه از پای بست ویرانست!!!

شنیده اید که باید قسم حضرت عباست را باور کنم یا دم خروست را. مشکل رفتار و کردار هیأت حاکمه کشور ما هم این گونه است. به این خبر توجه کنید:

« سیدحسن هاشمی در نامه ای به سیف، رئیس کل بانک مرکزی نوشت: به منظور شفاف سازی فرآیند تخصیص ارز سیستم بانکی، مزید امتنان است دستور فرمایید نسبت به انتشار فهرست شرکت ها و افرادی که در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی پس از ساماندهی بازار ارز موضوع تصویب نامه شماره ۴۳۵۳/ت ۵۵۳۰۰ ه مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ هیات وزیران که مشمول تامین ارز از طریق بانک های عامل شده اند، هر چه سریعتر تحویل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شود تا اعلام عمومی گردد.» انتخاب 28/4/97

در این نامه دو نکته نهفته است. یکی وجود و اعلام مصوبه هیأت وزیران که ظاهرا" برای شفاف سازی ارزهای تخصیص یافته با نرخ 4200 تومانی است. دیگری عدم تمکین بانک مرکزی از مصوبات دولت که وزیر بهداشت و ... را وامی دارد تا بانک مرکزی بدان عمل کند.

پرسش این است. مگر نه اینکه قرار دولت فخیمه بر شفاف سازی و ارایه اطلاعات به ویژه در پهنه ارزی است؟ پس این عدم اجرایی شدن آن ناشی از چیست؟ به نظر می رسد؛ تنها عاملی که باعث و مانع این اطلاع و آگاهی رسانی است. تنها در عدم صداقت متولیان و مجریان اقتصادی کشور است. این امر هم وابسته باند های قدرت و ثروتی است که در ارکان تصمیم گیری و تصمیم سازی امور کشوربه ویژه در عرصه اقتصادی قدرت و نفوذ زیادی داشته و دارند.

طبیعی است که آگاهی شهروندان و مردم از چگونگی روند و شیوه تخصیص ارز به اربابان پیدا و پنهان جامعه، مخل ادامه چپاول و غارت منابع ملی توسط آنان می شود. وگرنه با این مصوبه قرار نیست که هر از چندی وزیر و یا وکیلی به استناد آن درخواست شفاف سازی آن هم به روش قطره چکانی پس از عبور از فیلتر های ... کند!!

آن گونه که در مورد ارزهای تخصیصی به واردات خودرو انجام شد. بدین نمط چون دیوان سالاری کشور غرقه در فساد هیأتی و طایفه ای است. همان بهتر دولت فخیمه از این شیوه تبلیغی اطلاع رسانی صرف نظر کند. روشی که به نمایشی سانسور شده تبدیل گردیده است. تا مردم به این باور و پندار نرسند که به فرمایش شیخ اجل:

                        خانه از پای بست ویرانست                خواجه در بند نقش ایوانست!!

                                                                                                   شاد زی 28/4/97

/ 0 نظر / 38 بازدید