گزک

گاهی بعضی از مقامات به جای پاسخ دهی شایسته و بایسته به سئوالات مرتبط با حوزه کاری خویش اقدام به فرا افکنی می کنند . به نظر می رسد این امر ورای وظیفه‌‌ِ پاسخ گویی بوده و هست .شاهد این مدعا خبری است که در صفحه‌ِچهار روز نامه همشهری مورخ ١۴/۵/٨٩به نقل از وزیر کار و امور اجتماعی درج شده است ." مردم وزارت کار را با وزارت اشتغال اشتباه می گیرند "

تا آن جایی که این نگارنده می داند . یکی از وظایف اصلی وزارت کار در تمامی دنیا راهنمایی و کار یابی برای جویندگان کار می باشد .هم چنین در نمای سازمانی وزارت کار کشور ما هم , مدیریت مرکز آمار و اطلاعات بازار کار و دفتر کار آفرینی و اشتغال و... برای جویندگان کار دایر و برقرار است .

با این تفاسیر بایستی همان طنز معروف را زمزمه نمود ؛ پیدا کنید پرتقال فروش را ؟١

/ 0 نظر / 4 بازدید