نه بر مرده، بر زنده باید گریست!!

ظاهرا" قرار بر این است که اقتصاد کشور به شیوه­ی مرسوم کوتوله سالاری اداره شود. بدین سبق و سیاق امیدی به تحرک و پویایی اقتصاد بیمار کشور نمی توان داشت؛ چه رسد به اینکه به مدعای دولت مردان، یعنی رشد 8درصدی! شاهد مدعا همین اطلاعیه جدید بانک مرکزی که در پی صدور بخشنامه کاهش سود سپرده ها شرف ابلاغ به آحاد مردم را یافته است. در خبر ها آمده است:

« بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مردم خواست این بانک را در نظارت موثرتر بر اجرای بخشنامه هفته گذشته‌ تعیین نرخ سود بانکی و مصوبه پارسال شورای پول و اعتبار در این زمینه، یاری کنند.» نامه نیوز 11/6/96  

اطلاعیه فوق این پرسش را در اذهان ناظران ایجاد می کند. منظور از تمنا و خواهش از مردم برای اجرای مؤثر بخشنامه­ی کذایی چیست؟!

اگر بر این واقعیت معترف باشیم که مردم مورد خطاب بانک مرکزی دو دسته اند که جز این هم نیست. گروهی ذینفع اند، زیرا که سپرده خویش را به بانک ها سپرده اند. و عده ای که آه ندارند که با ناله سودا کنند. سپرده گزاران به طریق اولی در پی دریافت سود بیشتر از محل سپرده ها خویشند. در نتیجه مرگ عقلشان پاره سنگ بر می دارد که به بانک مرکزی بگویند: فلان بانک سود سپرده بیشتری به ما می دهد!؟

گروه دیگر چون پس اندازی ندارند تا با سپرده گزاری در بانک از مزایای سود پرداختی بهره برند. چگونه باید از سود غیر متعارف بانکی آگاه گردند؟!

نگارنده نمی داند که متولیان بانک مرکزی چگونه بدین باور رسیده اند که نسبت به صدور اطلاعیه­ی فکاهی اقدام کرده اند. نگارنده به یاد دارد که روزگاری بانک مرکزی دارای بهترین و برترین کارشناسان پولی و ارزی بود. برای تهیه و صدور یک بخشنامه یا اطلاعیه، هفته ها و ماه ها به کنکاش و پژوهش و تحقیق می پرداختند. اکنون به سبب وجود بستر کوتوله سالاری و پروری، بانک مرکزی از وجود کارشناسان نخبه و آگاه یا استفاده نمی کند و یا آنان به سبب درایت و شجاعت در ابراز نظرات کارشناسی خویش مورد عتاب و بی مهری مدیران کوتوله قرار گرفته و به حاشیه رانده شده و سر در جیب حیرت فرو برده اند. اگر غیر این است؛ چرا باید چنین اطلاعیه ای که نه به دار و است و نه به بار، باید صادر گردد! این جاست که باید گفت: نه بر مرده، بر زنده باید گریست!!

                                                                                            شاد زی 12/6/96

       

 

 

 

/ 0 نظر / 41 بازدید