در بر همان پاشنه می چرخد ...

مقوله ارز و نرخ آن در این دیاربه صورت یک بیماری مزمن که در زمان های خاص عود کرده و سامان نیم بند اقتصاد کشور را درهم ریخته و از تعادل موقتی خارج می نماید؛ درآمده است. مگر کشور های درحال توسعه دیگری هم چون تاجیکستان و ترکیه و افغانستان ناامن و آشوب زده و یا دیگر کشورهای مشابه ...
ادامه در صفحه اقتصادی

/ 1 نظر / 41 بازدید
آرش

عالي و کارشناسي شده بود