وحدت و هم دلی ...!!

 در زمانه ای که آمریکا به تمام ابزار های سیاسی و اقتصادی خویش متوسل شده تا دامنه تحریم های کشور ما را افزایش بدهد. دولت ایران هم برای مقابله برای تأمین و تمشیت نیاز های ارزی کشور به هر دری می زند. تا بلکه بتواند حلقه محاصره را بشکند.

سیمای جمهوری به مثابه عینی مصداق هشدار حضرت سعدی بر سر شاخ نشسته و بن می بُرد. امشب در گزارشی احساسی و هم دلانه با صادر کنندگان هندوانه و خربزه و ... از ماندن کامیون های حامل میوه در گمرک و احتمال فاسد شدنشان را می دهد. بهانه هم اخذ تعهد برای بازگردادن ارز است.

حالا اگر صادر کنندگان موصوف بدون هیچ تعهدی میوه هایشان را صادر می کرند. بی گمان همین سیما در گزارشی مستوفی از غارت تولید ملی و برنگردادن ارزی که گرهی از مشکلات اقتصادی کشور را باز خواهد کرد؛ ناله و فغان می نمود!!

این نشان از بی تدبیری بخشی از هیأت حاکمه کشور ما در هم سویی و همراهی با تحرکات تخریبی آمریکا است.

این رفتار و گزارش سیما، علاوه بر مصداق شعر سعدی به این شعر لسان الغیب هم تسری می یابد.

           گر مسلمانی از این است که حافظ دارد                 وای اگر از پس امروز بوَد فردایی.

                                                                                                   شاد زی 21/6/ 97/ 0 نظر / 29 بازدید