ای که از ...

ای که از وبلاگ من می گذرری . کرم نما و منت بگذار ؛ سری هم به صفحه های ادبی و اقتصادیش بزن . همین همدلی های توست که من حقیر را در نوشتن و واکاوی دغدغه های اقتصادی و فرهنگی ام یاری می کند . حتما" شما هم بدین باورم گوشه‌ی چشمی دارید که ؛ همدلی از هم زبانی خوش تر است .

                                                                                باقی بقایتان

/ 0 نظر / 2 بازدید