خانه از پای بست ویرانست ...!

هنگامی که اقتصاد کشوری شالوده اش منسجم و پایدار نبوده و روند شکل گیری و سمت و سو دهی اش به روز و بر مبنای داده های علمی و آمارها و اطلاعات دقیق نباشد. یا تکیه گاه سیاست های اقتصادی اعم از مالی و پولی اش متکی به خبر رسانی مردم باشد. به زبانی ساده تر متولیان اقتصادی کشور از دستیابی به بدیهی ترین داده های ...
ادامه در صفحه اقتصادی

/ 1 نظر / 40 بازدید
ارش

نفست گرم