راز دل

باغچۀ بی بر و بار دلم

چه منظری محزون دارد.

هر روز که نگاهش می کنم

بی جوانه و سبزی، ماتم و غم دارد.

شاید این منم که

ز سر درونش بی خبر مانم.

هر چه هست

جسم و جانش فرسودست

در میانه این وحشتی که من دارم

/ 0 نظر / 33 بازدید