رند نامه (11)

پادشاهی در حدود چین ، خود را ولیّ خدای دانستی . بدین باور از خلق الناس باج و خراج به زور ستاندی . هر هفته پس از نماز جمعه بارعام دادی و مسلمانان را به طعام رایگان بفریفتی تا ولایتش را به جان و دل پذیرا گردندی . مردمی که از طاعتش سر می تافتندی ؛ مرتد نامیدی و گردن می زدی . خلق از این دعوی و دین وی در شگفت مانده بودی .

رندی گفت :

       دعوی وی راست باشدی ؛ زیرا که خدایش ابلیس استی و او ولیّ برگزیده اش .

 

                                                                             باقی بقایتان

/ 0 نظر / 5 بازدید