آبی از این تنور گرم نمی شود!

یکی از موانع عدم اعتماد عامه مردم به گفته ها و مستندات ارایه شده توسط مقامات دولتی ایران را می توان نوعی پنهان کاری و یا آدرس غلط دادن دانست. تداوم این رویه در پهنه اقتصاد کشور باعث و بانی به وجود آمدن آسیب و سردرگمی کارآفرینان و فعالان عرصه اقتصادی می گردد. زیرا تا آمار و ...
ادامه درصفحه اقتصادی

/ 0 نظر / 38 بازدید