واگویه¬ی تلواسه

سایت خبرآنلاین نوشته است از دروغ هایی در باره زلزله کرمانشاه، که حاشیه را به متن آورده است. با نگاهی به دورغ ها و شایعه های مورد اشاره، به واقعیتی تلخ و دردناک پی می بریم. جامعه اخلاقی و فرهنگی ما در سراشیبی سقوط و اضمحلال قرار گرفته است. صرف نظر از ماهیت وجودی شایعه و دروغ ها، آن چه در این میان رفتار شناسی جامعه رخ می نماید و فاجعه آفرین و درد ناک است؛ واقعیت وجود شکاف میان رفتار حاکمان و مردم است. شکافی که به مرور زمان ایجاد شده است.

سبب هم مشخص است. هنگامی که هیأت حاکمه با مردم و جامعه به راستی و درستی رفتار نکرده و سعی در ترویج دورغ و ناراستی و پوشاندن زشتی گفتار، کردار و رفتار خود داشته است. مردمان جامعه را غریبه در رخدادهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بپندارد. به طریق اولی، آحاد جامعه چون هیأت حاکمه را لاف زن و دورغ پرداز می بیند. باور نمی کند که اینان در اعلام مصیبتی هم چون زلزله کرمانشاه سعی در پوشاندن حقایق نمی کنند!

پس به فضای مجازی پناه برده و خبرهای دوغ و دوشابی اش را با جان و دل پذیرا می شوند. این گونه است که جامعه ای بر مبنای ناراستی و پنهان کاری شکل گیرد. به تدریج هم چون دیوار کجی هر چند بالا رود؛ به زودی فرو خواهد ریخت. این بنای معیوب و فاسدی که برپا داشته اند. دیر یا زود فروخواهد ریخت. در آن نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان!!

                        آنان که حکم می رانند به دورغ           می شوند دفن به زیر آن مصنوع

/ 0 نظر / 42 بازدید