ره آورد (9)

« ایدر ما می ستاییم اهورا مزدا را که جانور و راستی بیافرید. آب ها و گیاه های نیک بیافرید. روشنایی و بوم وهمه چیزهای نیک بیافرید؛ از برای شهریاری و بزرگواری و صنعت زیبای( وی) ...» یسنا ها 5 نقل از یسنا تفسیر و تألیف استاد پور داود

این گونه است که گام در تخت جمشید ( پرسپولیس) کاخ شهنشاهان هخامنشی، نیای پر از مجد و عظمت ایرانیان می گذاری. هرچند اکنون جز خرابه ای که در اثر کاهلی و بی توجهی حکمرانان بعدی و یا ایلغار و غارت اجنبیان باقی نمانده است. ولی با این حال، هنگامی که بدان پا می گذاری؛ اوج و شکوه دیرین سرزمین ایران را در مخیله خویش مجسم کرده و بدان می بالی.

ولی صد حیف و افسوس را چونان کوله باری بر دوش می کشی که چرا در این زمانه، آن چنانکه باید و شاید این میراث تمدن و تاریخ ایرانیان را پاس نمی دارند. از دولتیان که بگذریم. هنوز هم بی رشیه هایی هستند که به طمع و فریب ... به برداشتن پاره سنگی و فروختن آن به بهای اندکی به ... در این چپاول و غارت و ... میراث باستانی و افتخار آفرین ایران و ایرانی دست می یازند!!!

این را نه از خود، بل از نگهبانی که صبورانه و هوشیار به مراقبت و مواظبت از این آثار فخر تمدن پارسی مشغول است؛ شنیده ام. راستی هیچ فکر کرده اید؛ سبب پایداری و عظمت هخامنشیان در چیست؟ به باوری می شود گفت: اجرای و باور تعلیمات مهر و ستایش دین مزدیسنی است که در لوح کورش کبیر و همان پاره ای که در بالا از اوستا نقل شده است. کاش ما هم عرق ملی و میهن دوستی خود را با پاس داشت آثار تمدنمان مانند دیگران به نمایش بگذاریم. هر چند در این روزگار و با این حاکمان ... آرزویی محال است!!


/ 0 نظر / 37 بازدید