رند نامه (8)

 گویند ملکی جبار در اقلیم بخارا ، فقیهان را به زر و سیم بفریفتی تا وی را ظل الله بخوانندی . آنان فی الفور به مسجد در شده و خطابه‌‌‌‌‌‌‌ی ظل الله به نام او گفتندی . جماعت که ناراستی ایشان بدیدی ؛ از مسجد پراکنده شدندی . رندی گفت :

       چون دین و ستم هم پیاله شدی ؛ بنیاد مسلمانی سست گشتی .

 

                                                                          باقی بقایتان

/ 0 نظر / 4 بازدید