یک مویز و چهل قلندر ... !!!

فرض را بر این بگیرد تا یک ماه دیگر( مهلت رسیدن به توافق هسته ای با 5+1) مطلوب ترین توافق که مورد نظر حکومت است؛ انجام گیرد. هر چند نگارنده بعید می داند که چنین توافقی صورت پذیرد. اگر هم ایجاد گردد؛ ...
ادامه در صفحه اقتصادی

/ 0 نظر / 39 بازدید