یکی به نعل و یکی میخ!

هرچند وجود داشتن قوانین و مقررات پیشرفته و پویا برای تمشیت و اداره یک کشور به ویژه در پهنه اقتصادی  امری لازم است. اما شرطی کافی نیست. بگذریم از ذکر این نکته که وجود بستری از مردم سالاری و دموکراسی به روانی اجرای قوانین مصوبه کمک شایان توجهی می کند. اما در نبود ...
ادامه در صفحه اقتصادی

/ 0 نظر / 42 بازدید