... نه چندان که از ضعف جانت برآید!!!

یکی از مشخصه های دولت ها در این کشور، رو نویسی سیاست های اقتصادی می باشد. برای نمونه در همین اعمال سیاست های پولی و ارزی است. همه آن ها به تفاریق برای جبران کسری بودجه خویش به دست اندازی از منابع بانک مرکزی اقدام می کنند. یا بانک مرکزی را وامی دارند که با چاپ اسکناس و ایجاد و ارایه تسهیلات تکلیفی به حجم و رشد نقدینگی اقتصاد کشور دامن بزند.

اما در مورد سیاست های ارزی، تا زمانی که درآمدهای نفتی رو افزایش است؛ نسبت به بذل و بخشش در تمامی مصارف اقدام می کنند. زمانی که درآمدهای ارزی رو به نقصان گذاشته و یا به عللی نظیر تحریم ها امکان دست یابی به اندوخته های ارزی در بانک های برون مرزی را ندارند. به اجبار کمربند صرفه جویی ارزی را چنان تنگ می بندند که نرخ ارز در بازار به ناگهان نجومی می شود!!

این رفتار های افراط و تفریطی در دوران های گوناگون بعد از انقلاب به صورت یک مارپیچ دورانی تکرار شده و می شود. با نمایش این سیکل بسته و تکرای انسان یاد این پند شیخ اجل سعدی می افتد:

                     نه چندان بخور کز دهانت برآید                نه چندان که از ضعف جانت برآید

حال که دولت در تنگنای ارزی فعلی گرفتار شده است. برای رهایی از این بن بست ارزی، یک هفته پیش و در زمان معرفی رئیس کل جدید بانک مرکزی، وعده بسته جدید ارزی را داده است. هنوز هم امروز و فردا می کند!!!

به نظر می رسد؛ سبب این تأمل و تاخیر مشخص است. چون دولت برنامه ای مشخص و روشن برای برون رفت از این بحران را ندارد. تنها راه و گریزگاه همان تکرار روش ها و سیاست های نخ نمای دولت های پیشین باشد. به نظر می رسد؛ دولت و متولیان اقتصادیش می خواهد. آن 80% کذایی صادرات غیر نفتی که همان ارز های پتروشیمی ها و فولادی ها و میعانات نفتی و گازی را که اکثرشان دولتی و وابسته دولتند به بازار ثانویه سوق دهد. برای خالی نبودن عریضه در این بازی نیم نگاهی هم به صرافی نموده و آن ها را دراین بازار وارد نماید.

بدیهی است که پیامد اجرای این روش، افزایش تورم خود خواسته دولت و به تبع آن گرانی های مرتبط با تولیدات و کالاهای این بخش هشتاد درصدی و در نتیجه گرانی سایر کالاها و خدمات خواهد بود. همان شیوه های تکراری دولت های پیشین!

از سویی با توجه به هجمه های برنامه ریزی شده قبلی که از طریق صدا و سیما و رسانه های دولتی تبلیغ می شد. باید انتظار داشت که ارز مسافری را محدود و آن را به بازار ثانویه سوق دهد.

                                                                                         شاد زی 11/5/97 


/ 0 نظر / 35 بازدید