نیلک ( همان گوجه سبز است . )

خرد را چون خریداری ندیدیم خرد دادیم و خر طبعی خریدیم

مهر 97
9 پست
شهریور 97
8 پست
مرداد 97
8 پست
تیر 97
9 پست
خرداد 97
7 پست
اسفند 96
4 پست
آذر 96
2 پست
آبان 96
3 پست
مهر 96
2 پست
شهریور 96
4 پست
مرداد 96
2 پست
تیر 96
7 پست
شهریور 94
10 پست
مرداد 94
13 پست
تیر 94
13 پست
خرداد 94
12 پست
اسفند 93
12 پست
بهمن 93
12 پست
دی 93
13 پست
آذر 93
13 پست
آبان 93
15 پست
مهر 93
13 پست
شهریور 93
13 پست
مرداد 93
13 پست
تیر 93
14 پست
خرداد 93
13 پست
اسفند 92
12 پست
بهمن 92
13 پست
دی 92
13 پست
آذر 92
13 پست
آبان 92
12 پست
مهر 92
13 پست
شهریور 92
14 پست
مرداد 92
13 پست
تیر 92
13 پست
خرداد 92
13 پست
اسفند 91
13 پست
بهمن 91
13 پست
دی 91
13 پست
آذر 91
12 پست
آبان 91
13 پست
مهر 91
14 پست
شهریور 91
12 پست
مرداد 91
14 پست
تیر 91
13 پست
خرداد 91
14 پست
اسفند 90
12 پست
بهمن 90
13 پست
دی 90
12 پست
آذر 90
13 پست
آبان 90
12 پست
مهر 90
13 پست
شهریور 90
12 پست
مرداد 90
12 پست
تیر 90
13 پست
خرداد 90
12 پست
اسفند 89
13 پست
بهمن 89
14 پست
دی 89
13 پست
آذر 89
6 پست
آبان 89
13 پست
مهر 89
8 پست
شهریور 89
10 پست
مرداد 89
12 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم یادت نره مهم نیس چقدر بالایی مهم اینه که او بالا لاشخوری یا عقاب....
#يك _فنجان _كتاب
كتاب تمام نا تمام من
امیرحسین صادقی
آنچه را که در مورد ساخت و بهبود وب‌سایت می‌دانم با شما به اشتراک می‌گذارم