معمولا" یکی از ابزار های کنترل رشد حجم پول در گردش ، کند کردن آهنگ ضرب اسکناس توسط بانک مرکزی است .

ادامه در صفحه‌ی اقتصادی