در خبر ها آمده بود ." یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از قیمت ... 1050تومانی دلار در بودجه خبر داد ". ( همشهری مورخ 4/11/89)  کسانی که ...

ادامه در صفحه‌ی اقتصادی