شیخی در مسجد جامع مرو وعظ می کرد . خلقی اندک بر وی جمع شده بودند . شیخ به جماعت گفتی : زاد و ولد به افزایید که خدای برکت شما را به افزاید .

مردی در گوشه جامع صدایش را بشنود و گفت :

       من به نان شب محتاجم ، چگونه توانم نان دیگری دادن .

رندی گفت :

       شیخ را غم نان نیست ؛ نیازش به تاوانم هم نیست .

 

                                                                      باقی بقایتان