یکی از شاخصه های بارز سیاست های اقتصاد کشور های نفتی ، اشتیاق مفرط حاکمان بر سلطه بی چون و چرا بر کلیه اهرم های اقتصادی کشور است .

ادامه در صفحه‌ اقتصادی