هنگامی که محرّمعلی خان ارشادی کمر همت به مثله کردن رمان" من و این جماعت " بست . خواستم تا به گونه ای خواننده‌ی احتمالی رمانم را از این بلا آگاه کنم . و از طرفی مرهمی بر جگر داغ دار خود نهاده باشم . پس از طریق ناشر متن زیر را برای درج در صفحه‌ی اول کتاب پیشنهاد دادم :

اول گلستان بود

دست تتاول ، چنین بی بار و برش نمود .

باشد که منظر پیشین ،

جلوه نماید .

محرمعلی خان کذایی مخالفت نمودند . بدین بهانه که ایهام دارد .؟ !!

سینه خواهم شرحه شرحه از فراق                      تا بگویم شرح درد اشتیاق

 

                                                                                      باقی بقایتان