شاید آبی باشد ، آسمان همه جا

اما ...

ادامه در صفحه‌ی ادبی