گام می زنم

در کوچه های خشک و تفتیده‌ی سالوس و ریا .

ادامه در صفحه‌ی ادبی