بر اساس گزارش منتشره بانک مرکزی : در بهار 89 میزان اسکناس و مسکوک منتشره در پایان خرداد ماه 89 نسبت به ماه مشابه سال قبل 4/11رشد داشته است ...

ادامه در صفحه‌ی اقتصادی