روزی در هرات , شیخی تایی نان در دست به خانه می رفت . در راه سائلی تمنای لقمه ای نان کرد . شیخ رو ترش کرد و گفت :

      برادر ، از تو حرکت و از خدا برکت .

هنوز چند گامی بیش نرفته بود که سگی تای نان را از دستش بربود . رندی که شاهد ماجرا بود ؛ گفت :

      الله علیمٌ بصیر .

                                                                                باقی بقایتان