- یواش تر آقا سیروس ، چه خبرته ... مگه سرآوردی ...

براق شده ، حالت تهاجمی گرفته و هم چنان که گوشه‌ی سبیلش را به دندان می خایید ؛ پرخاش کنان گفت :....

ادامه در صفحه ادبی