صدایم زد تا موضوع مهمی را برایم بگوید . کنار چارچوب در اتاقش ، تکیه داده به دیوار , سرا پا گوش شدم ...

ادامه در صفحه‌ ادبی