ظاهرا"قرار بر این است که آینده اقتصادی این کشور بر مبنای تصمیمات اولیای امور پی ریزی گردد ؛ نه ذخایر علمی و واقعیت های دنیای اقتصاد ...

ادامه در صفحه اقتصادی