هنگامی که در جامعه ای سامانه تدبیر و برنامه آشفته گردد . آسان ترین راه برای حل مشکلات اقتصادی آن , از قوه به فعل در آمدن هر فکر خام و بدون پشتوانه اقتصادی و جامعه شناسی و ... است .

ادامه در صفحه اقتصادی