دلم هوای پنجره شدن و بودن ,

دارد .

پنجره ای رو به زیبایی و رهایی ,

آزادی .

نه پنجره ای گشوده به ,

سیاهی , تباهی و ...