-            بهه جون یه دونه پسرم صفا ، حتی یه بال مرغ هم تو سردخونه نمونده .

-            چچه کسی بهتر از تو ... واله... بااله... نمونده .

عزیز خخودت بهتر می دونی . ماه رمضونه ... بایس صب زود سفارش بدی.

                                                                                           ادامه در صفحه ادبی