نمی دانم شما هم با من موافقید یا نه ؟ در ماه رمضان , آدم  , فرقی نمی کند ؛ روزه داشته باشد یا نداشته باشد ؛ به ویژه در این دیاری که نامش ایران است . نهایت توجه و دقت به گذر عمر و گذشت ایام را دارد . در این ماه روز ها وساعت های رفته و مانده شماره می شوند . چند ساعت گذشته ؟ چند ساعت مانده ؟ چند روز گذشته ؟ جند روز مانده ؟ متأسفانه این هوشیاری و گاه شماری از نوع عبرت آموز و پند نیوش نیست . پس چه خوب می شد ؛ اگر  انسان در این ایام لااقل میزان خوبی ها , بدی های خویش هم می شد . هر چند ؛  ان الانسان لفی خسر .